Privacyverklaring

Vos & Steehouwer Belastingadviseurs C.V. (hierna: Vos & Steehouwer) verwerkt ten behoeve van haar dienstverlening persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.


Vos & Steehouwer gebruikt naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact op te kunnen nemen. Hiernaast gebruikt Vos & Steehouwer alle aan haar beschikbaar gestelde, door de verstrekte (financiële en persoonlijke) of door de wet verplichte gegevens ten behoeve van haar dienstverlening.


Grondslag van de verwerking

Vos & Steehouwer moet het gebruik van persoonsgegevens kunnen baseren op de AVG. Op grond van deze wet en de daarin opgenomen vrijstellingen is het onder meer toegestaan deze gegevens te verwerken ten behoeve van financiële of juridische dienstverlening.


Uit de AVG volgt dat Vos & Steehouwer de Autoriteit Persoonsgegevens ‘onverwijld in kennis stelt van een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens’.


Verantwoordelijke

Vos & Steehouwer is veelal de zogeheten verantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit houdt in dat Vos & Steehouwer beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.


Vos & Steehouwer is er verantwoordelijk voor dat persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.


Beveiliging persoonsgegevens

De AVG verplicht Vos & Steehouwer om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo vindt bijvoorbeeld de communicatie met de portal versleuteld en via een beveiligde verbinding plaats.


Bewaartermijn persoonsgegevens

Vos & Steehouwer bewaart de aan haar ter beschikking gestelde persoonsgegevens zolang hiervoor een gerechtvaardigd belang is, tenzij de wet of beroepsregels hiervoor een andere termijn stellen.


Privacy rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen.


Als u wilt weten welke persoonsgegevens Vos & Steehouwer van u heeft verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Blijkt dat de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.


Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. We raden u daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.


Inzage en wijzigen van gegevens

Vragen over ons privacy beleid of vragen over inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan Vos & Steehouwer via het e-mailadres: info@vosensteehouwer.nl


Cookieverklaring

Wij werken onder andere met de volgende softwarepakketten